گروه برق و الکتروتکنیک

Sample image

رشته های موجود در این گروه: کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - کارشناسی پیوسته مهندسی برق، قدرت - کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق، قدرت.

ادامه مطلب

گروه معماری و عمران

Sample image

رشته های موجود در این گروه: کاردانی پیوسته معماری - کاردانی پیوسته و ناپیوسته عمران، کارهای عمومی ساختمان - کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری - کارشناسی پیوسته مهندسی معماری.

ادامه مطلب

گروه حسابداری

Sample image

رشته های موجود در این گروه - کاردانی پیوسته و ناپیوسته حسابداری - کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری - کارشناسی پیوسته حسابداری مالیاتی و دولتی.

ادامه مطلب

گروه کامپیوتر و IT

Sample image

رشته های موجود در گروه کامپیوتر: کاردانی پیوسته نرم افزار - کارشناسی پیوسته مهندسی فناوری اطلاعات.

ادامه مطلب